Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài

Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài là một mẫu hợp đồng phức tạp hơn so với mẫu hợp đồng lao động thông thường. Ngoài các điều khoản thông thường, hợp đồng thuê giám đốc nước ngoài còn có các điều khoản về chế độ ăn ở, đi lại, phúc lợi đặc biệt, ngôn ngữ hợp đồng … Hãy cùng Hotelcareers.vn tìm hiểu chi tiết!

Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài
Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

(Terms and conditions of Contract for position of General Manager)

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Mang tính chất cá nhân và cần giữ bí mật

Các điều khoản và điều kiện hợp đồng cho vị trí Tổng Giám đốc)

Hanoi 22nd July, 2018/ Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2018

1. POSITION TITLE: General Manager

CHỨC DANH: Tổng giám đốc (dưới đây gọi là Người lao động)

Full name/ Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Address/ Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Telephone/ Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………….

Pasport number/ Số hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………………

Place of birth/ Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Date of birth/ Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Nationality/ Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………..

Gender/ Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………………

2. HOTEL: …………………………………………………………………………………………………………………………

KHÁCH SẠN: …………………………………………………………………………………………………………………….

Reprentative/ Đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Position title/ Chức danh: …………………………………………………………………………………………………..

Chân dung tổng giám đốc điều hành khách sạn
Chân dung tổng giám đốc điều hành khách sạn

3. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: As per Job description, which will be subject to such policy changes as may be introduced by management from time to time.

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH: Công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của một  Tổng giám đốc điều hành theo quy định của công ty và có thể thay đổi theo từng giai đoạn.

4. COMMENCEMENT – DURATION – PROBATIONARY PERIOD:

THỜI GIAN BẮT ĐẦU  – THỜI GIAN HIỆU LỰC – THỜI GIAN THỬ VIỆC:

4.1 Commencement: This Labour Contract will take effect on the day of signing. The employee will take office on ……., 2018, after day of signing procedure.

Thời gian bắt đầu: Hợp đồng lao động này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 2 bên kí vào hợp đồng. Người lao động sẽ bắt đầu công việc vào ngày….. tháng …., năm 2018 sau khi ký hợp đồng.

4.2 Duration: This Labour Contract has been agreed for the duration of two (2) years starting with the day of taking office by the employee.

Thời gian hiệu lực: Hợp đồng lao động này có hiệu lực trong 2 (hai) năm kể từ ngày người lao động bắt đầu công việc.

4.3 Probationary Period: The probationary period is two (2) months, in which both parties can terminate the labour contract with a notice period of two (2) weeks – without the necessity to explain reasons for the termination.

After the probation and during the confirmed period, both parties can terminate the labor contract with a notice period of 2 months.

Thời gian thử việc: Thời gian thử việc của hợp đồng lao động này là 2 tháng, trong đó cả hai bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng một thông báo trước 2 (hai) tuần, không cần biết đến lý do cho việc đơn phương chấm dứt đó.

Trong thời gian làm việc chính thức sau thời gian thử việc, hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước 2 (hai) tháng.

5. REMUNERATION:

CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ THƯỞNG:

5.1 Salary: The Company will pay you a net monthly salary of USD 3.500.00 (three thousands five hundreds US dollars) per month for. Salary payment/transfer will be carried out by the 5th of every month to a bank of employee’s choice at no cost for the employee. After 2 months probationary period, the company will pay a net monthly salary of USD 3.500.00 (three thousand and five hundred US dollars) if the contract will be extended.

Đừng bỏ lỡ:  Bản mô tả công việc điều phối viên quan hệ công chúng khách sạn

Lương: Công ty sẽ thanh toán lương hàng tháng cho người lao động là 3500 đô la Mỹ. (Ba nghìn năm trăm Đô la Mỹ ). Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của người lao động vào ngày mùng 5 hàng tháng, các chi phí chuyển tiền hoàn toàn do phía công ty chịu. Sau thời gian thử việc 2 tháng mức lương cho người lao động sẽ là 3500 đô la Mỹ/ tháng.

5.2 Fixed Bonus: You will receive an annual bonus of thirteenth month’s salary, based on your salary at 31 December. Bonus is normally paid in December. Staff with less than a full calendar year’s service receive a proportionate bonus calculated on the actual number of days of service during the current year.

Thưởng cố định: Người lao động sẽ được nhận tháng lương thú 13 dựa trên mức lương tại thời điểm ngày 31, tháng 12. Thông thường tiền thưởng này sẽ được trả vào tháng 12. Nếu thời gian làm việc chưa đủ thì tháng lương thưởng này sẽ được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc trong năm đó.

5.3 Benefits: As mentioned in Addendum 1

Phúc lợi khác: Được đề cập đến trong phụ lục 1

Chế độ lương thưởng của tổng giám đốc khách sạn
Chế độ lương thưởng của tổng giám đốc khách sạn

6. HOTEL PASSAGE:

CHÍNH SÁCH ĐI LẠI CÔNG TÁC:

6.1 The Company will be responsible for your passage from ………. to ……… report for duty.

Công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với việc đi lại của người lao động từ ……….  tới ……… để nhận và báo cáo công việc.

6.2 The Company will also pay for the transportation plus insurance of personal effects by sea up to a maximum load of 100kgs.

Công ty cũng sẽ thanh toán phí vận chuyển và phí bảo hiểm đối với những vật dụng cá nhân của người lao động được chuyển bằng đường biển, với tổng khối lượng không lớn hơn 100 kilogam.

7. REPATRIATION PASSAGE:

ĐI LẠI VỀ NƯỚC:

7.1 After one year completion of the labour contract, the Company will be responsible for your repatriation by air transfer from ………….. to ………… for yourself upon completion of your contract.

Dựa trên chính sách của công ty, nếu hợp đồng lao động sau 1 (một) năm kết thúc, công ty sẽ chịu trách nhiệm lo cho việc đi lại của người lao động ………………… về………………….

7.1 In the event of repatriation by the Company, the Company will also pay for the transportation plus insurance of personal effects by sea up to a maximum load of 100kgs. Insurance for items such as precious objects, etc are for your own account.

Trong trường hợp về nước, công ty cũng sẽ có trách nhiệm chịu chi phí vận chuyển, bảo hiểm cho những vật dụng cá nhân của người lao động bằng đường biển với tổng khối lượng không lớn hơn 100 kg. Bảo hiểm cho những vật dụng như: đồ quý hiếm, đồ giá trị sẽ do người lao động chi trả.

8. ACCOMMODATION:

NƠI Ở:

The Company will provide you with appropriate accommodation at the hotel’s premise or outside of the hotel suitable for Senior Executive.

Công ty sẽ có trách nhiệm cung cấp cho người lao động một nơi ở phù hợp tại khách sạn hoặc ở ngoài khách sạn gần nơi làm việc.

9. HEALTH INSURANCE:

BẢO HIỂM Y TẾ :

Employee is entitled to have health insurance.

Người lao động sẽ được mua bảo hiểm y tế. 

10. ANNUAL LEAVE & OFF DAYS:

NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM VÀ NGÀY NGHỈ TRONG TUẦN

You are entitled to three weeks annual leave for every 12 months’ service.

Người lao động được hưởng 3 tuần nghỉ hàng năm cho 12 tháng làm việc.

10.1 Annual leave should be taken during the calendar year it is earned and cannot be carried forward without written approval of chairman/chairwomen.

Ngày nghỉ hàng năm được sử dụng trong năm đó không được phép lưu lại sang năm sau trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của chủ tịch HĐQT.

10.2 If you leave service and have not taken annual leave accrued due to necessarily of work and your willingness, you will be entitled to salary in lieu of outstanding leave; likewise, if you leave service and have taken annual leave before completing equivalent period of service, salary in lieu of leave has to be refund back to the Company.

Đừng bỏ lỡ:  Mô tả công việc Quản lý tiền sảnh

Nếu do công việc cần thiết và người lao động tự nguyện không nghỉ phép hàng năm, người lao động sẽ được công ty thanh toán khoản tiền tương đương cho những ngày này như là ngày làm việc. Mặt khác, nếu nghỉ bù và đã nghỉ phép năm sớm trước khi hoàn thành thời hạn làm việc, người lao động sẽ phải hoàn trả lại khoản tiền này cho công ty.

10.3 Outstanding annual leave may not be utilized to substitute period of notice for termination.

Ngày nghỉ phép không được sử dụng thay thế cho ngày thông báo nghỉ việc.

11. OVERSEAS TRAVEL ALLOWANCE:

TIỀN TRỢ CẤP CHO DU LỊCH NƯỚC NGOÀI:

11.1 You will be entitled to an Overseas Travel allowance annually based on the cost of the current Economy class airfares  ………………… (or major nearby airport) for yourself upon completion of one year service.

Người lao động sẽ được hưởng tiền trợ cấp cho một chuyến đi nghỉ nước ngoài (vé hạng phổ thông khứ hồi) cho chặng …………………………………………………

11.2 The Overseas Travel allowance covers return airfare economy class for you, airport taxes, travel insurance.

Tiền trợ cấp này sẽ bao gồm cả chi phí cho vé khứ hồi, các loại thuế tại sân bay, phí bảo hiểm du lịch.

11.3. Allowance may not be exchanged for cash and cannot be carried forward to the next year unless with the company special approval.

Chuyến đi nghỉ này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không thể bảo lưu sang năm tiếp theo nếu không có sự chấp thuận đặc biệt của công ty.

12. TAX:

THUẾ:

Income tax arising out of your employment with the hotel in Hanoi, will be borne by the Company.

Thuế thu nhập của người lao động làm việc tại Hà Nội sẽ được công ty thanh toán.

13. TERMINATION NOTICE:

THÔNG BÁO NGHỈ VIỆC:

Either party may terminate this agreement by giving 2 (two) months’ notice in writing or 2 (two) months’ basic salary in lieu of notice.

Bất cứ bên nào quyết định chấm dứt bản hợp đồng này phải đưa ra thông báo trước 2 tháng hoặc đền bù 2 tháng lương cơ bản thay cho việc thông báo nghỉ việc.

14. RESTRICTIONS:

NHỮNG HẠN CHẾ:

During the term of this contract, you will not be employed or engaged by any other person, firm or company, or acquire any other undertaking carrying on business of a similar nature or in competition with the Company, without the previous consent of the Company in writing.

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này, người lao động sẽ không được phép thoả ước làm với những người khác, hoặc trở thành nhân viên của những công ty là đối thủ cạnh tranh của công ty, trừ phi có những chấp thuận đặc biệt từ phía công ty bằng văn bản.

15. OTHER CLAUSES:

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

15.1.The Company will apply for the employee’s work permit, and visa for employee  within the country of assignment and pay all resulting fees.

Công ty sẽ xin visa, giấy phép làm việc và chi trả tất cả các chi phí đó cho người lao động.

15.2.The employee will provide and be responsible for correct documents and certificates related to health status including HIV, hepatitis B.

Đừng bỏ lỡ:  Mẫu hội thoại Housekeeping với khách hàng bằng tiếng Anh

Người lao động sẽ cung cấp va chịu trách nhiệm về tính trung thực của giấy xác nhận khám sức khoẻ bao gồm cả giấy xác nhận về HIV và viêm gan B.

16. GOVERNING LAW:

LUẬT ÁP DỤNG:

This contract is ruled by the laws applicable in the country of Vietnam.

Hợp đồng này tuân thủ theo luật Việt Nam.

Any dispute between the two parties arising during the execution of the contract shall be solved through mutual negotiation and amicable settlement or otherwise under the judgment of the Court belonging to Hanoi Tribunal. The decision of the Court is final decision which both parties should follow.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng phương pháp thoả thuận, trường hợp không thoả thuận được sẽ đưa ra Toà án Hà Nội để giải quyết, quyết định của toà là quyết định cuối cùng hai bên phải thực hiện.

17. GOVERNING LANGUAGE:

NGÔN NGỮ ÁP DỤNG:

This contract is executed in the Vietnamese and English languages, both versions being equal.

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng này bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị như nhau.

This labour contract is made into 4 copies with same value, each party keeps 2 copies with the effect from ……………….

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ……………………….

Employer/ Người sử dụng lao động

(Signature/ Ký tên và đóng dấu)

ADDENDUM 1

Mobile Phone allowance not exceed USD 50/month and based on actual bills.

Meal and Beverages: in all resort outlets, at no charge, nable amount, for private and personal purpose will be at the cost as per company policy.

Laundry and Dry Cleaning: in resort laundry, at no charge.

Company Car: The resort provides an appropriate company car for business, on Rest and Recreation time to Hanoi, mainly on weekdays, GM can use the resort car, it will not deter the resort operations. Transportation allowance: USD 100 /month. Full car maintenance and driver provided by resort.

Phụ lục hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn
Phụ lục hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn

PHỤ LỤC 1

Phụ phí điện thoại: 50 USD một tháng và dựa trên hoá đơn thực tế.

Thức ăn và đồ uống: Không tính tiền cho thức ăn và đồ uống ở một mức độ hợp lý. Tuy nhiên, nếu phục vụ cho mục đích cá nhân sẽ phải thanh toán theo giá gốc theo quy định của Công ty.

Giặt là: Không tính phí giặt là đối với cá nhân Người lao động.

Xe ô tô công ty: Người lao động được sử dụng xe ô tô của công ty dùng cho công việc, có thể kết hợp đi lại riêng nếu không ảnh hưởng đến việc chung. Phụ phí đi lại: 100 USD/tháng. Lái xe và việc bảo dưỡng xe do phía Công ty chịu trách nhiệm.

( Please add to the contract/ Đính kèm hợp đồng lao động)

Tải mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc

Download “Mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài”

mau_hop_dong_thue_tong_giam_doc_khach_san_Hotelcareers_vn.doc – Downloaded 1299 times – 99.00 KB

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc khách sạn người nước ngoài. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp ích các bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

5/5 - (3 votes)