HODs là gì?

HODs là gì? Các HODs trong khách sạn

Tôi có đầu tiên tham dự cuộc họp HODs, lúc đó tôi cũng không hiểu HODs là gì, chỉ nghĩ nó là cuộc họp của ban lãnh đạo. Nhưng sau khi tìm hiểu tôi biết